Filou x Giulia: een exclusieve capsule collectie in samenwerking met Loredana Falone
GRATIS LEVERING IN ONZE WINKELS

Privacy policy

Dataprivacy is voor Filou Company nv van groot belang en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. We verwerken de aan ons verstrekte persoonsgegevens met de nodige zorg. De huidige privacyverklaring is van toepassing op Filou Company nv in zijn geheel.

1. Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?

Het Belgische bedrijf Filou Company nv is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

De maatschappelijke zetel van Filou Company nv met ondernemingsnummer 0435.732.215 is gelegen te:

Baliestraat 5
8510 Marke
België
tel: +32 56/22.99.05
e-mail: info@filoufriends.com

Adressen waar gegevensverwerking plaats vindt:
Maatschappelijke zetel: vestigingseenheid 2.264.648.310
Baliestraat 5
8510 Marke
België

De huidige verklaring is van toepassing op de website van Filou Company nv en op alle andere toepassingen en in het algemeen op de algehele communicatie van Filou Company nv. Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Privacywetgeving

Om een optimale dienstverlening te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Filou Company nv jouw persoonsgegevens en andere belangrijke informatie verwerkt, waarborgt en beschermt. Bij het verzamelen en verwerken van jouw gegevens wenst Filou Company nv jouw privéleven en jouw persoonsgegevens op een zo maximaal mogelijke manier te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform de geldende wetgeving.

De huidige privacyverklaring heeft als doel je op een volledige manier te informeren over hoe Filou Company nv de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart. De contractuele voorwaarden die gelden met Filou Company nv blijven onveranderd.

Wetgeving:

Filou Company nv verwerkt alle persoonsgegevens die worden ingezameld in overeenstemming met de toepasselijke huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en houdt rekening met de nieuwe toepasselijke GDPR regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening van Gegevensbescherming), die in werking treedt op 25 mei 2018. De verwerking en bewaring van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er gebeurt enkel verwerking en bewaring van de persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.

Om u volledig te kunnen informeren, verwijzen we naar de GDPR (http://eur-lex.europa.eu/) waarvan de officiële verwijzing luidt als volgt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Om een beter begrip te hebben over de gevolgen van de inwerkingtreding van de GDPR verwijzen we naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

3. Gegevensverwerking

Filou Company nv beschikt over talrijke gegevens van haar klanten, prospecten, personeel, sollicitanten en leveranciers (hierna samengevat als “betrokkenen”). Met andere woorden Filou Company nv treedt op als gegevensverwerker.

Deze privacyverklaring dient te informeren aangaande de verwerkingsactiviteiten:

 • Bekomen van gegevens
 • Opslaan van gegevens
 • Bewerken van gegevens
 • Kopiëren van gegevens
 • Doorgeven van gegevens
 • Verwijderen van gegevens
 • Doeleinden van de gegevensverwerking

Filou Company nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, hetzij in het kader van de uitvoering van haar diensten, hetzij voor statistieke en commerciële redenen verbonden aan haar partners, en beperkt zich tot het essentiële. De persoonsgegevens zullen op een met de doeleinden verenigbare wijze worden verwerkt en de verwerking zal gebeuren op basis van de gegeven toestemming of wegens de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Overeenkomstig de contractuele verplichtingen bewaart Filou Company nv de nodige gegevens die toelaten te communiceren met haar klanten, partners en leveranciers.

5. Cookies

Op onze website gebruiken wij de volgende cookies:

 • Functionele cookies: deze zijn nodig om de winkel goed te laten functioneren
 • Analytische cookies: deze cookies stellen in ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem.  Als u deze cookies niet toestaan, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.
 • Advertentiecookies: deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website ingesteld worden. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

6. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Toegang tot de persoonsgegevens wordt uitsluitend verleend aan de personen voor wie het noodzakelijk is om zich te kunnen kwijten aan zijn taken. De personen die geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen tot jouw persoonsgegevens zijn gebonden in het kader van hun opdracht. Filou Company nv deelt jouw persoonsgegevens met haar medewerkers, de ondernemingen die met haar gelieerd zijn voor dezelfde doeleinden zoals vermeld in onderhavige privacyverklaring. Die personen zijn gehouden aan een strikte professionele houding en aan alle voorgeschreven technische richtlijnen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Filou Company nv doet al het nodige om te vermijden dat personen zonder autorisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of die verwerken, wijzigen of verwijderen.

7. Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Filou Company nv houdt jouw gegevens niet langer bij dan nodig voor het correct uitvoeren van opdrachten binnen de professionele samenwerking. In de bedrijfssoftware worden waar technisch haalbaar inactieve fiches van contacten alsook hieraan verbonden persoonsgegevens gearchiveerd door de DPO.

Filou Company nv kan echter jouw persoonsgegevens voor onbepaalde duur bewaren, met name de persoonsgegevens die met jouw toestemming verzameld zijn voor statistieke en commerciële doeleinden, verbonden aan de partners van Filou Company nv.

8. Delen van gegevens

Filou Company nv heeft niet het voornemen de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie. Wij maken jouw gegevens niet over voor commerciële doeleinden zonder jouw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming.

Iedere partij, dat wil zeggen zowel Filou Company nv als uzelf, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

9. Maatregelen ter bescherming van de gegevens

Elke verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) is onderhevig aan voortdurende evaluatie naar beveiliging en verwerkingsmethode toe teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving.

Er worden heel concrete maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. De actuele lijst met maatregelen is via de DPO te bekomen en kan worden toegelicht op afspraak in onze kantoren. Uit veiligheidsoverweging hebben we besloten om deze IT-security-maatregelen niet op de publieke internetsite te publiceren.

10. Wat zijn je rechten?

Iedere persoon wiens persoonsgegevens door Filou Company nv worden verwerkt heeft de volgende rechten:

* het recht op informatie en toegang tot de persoonsgegevens

Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die over jou bijhouden. Je kan Filou Company nv contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.

* het recht op correctie van de onjuiste persoonsgegevens

Je heb het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledig persoonlijke gegevens aan te vullen. Als je een Filou Company nv online account hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je account.

*het recht op wissen

Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Filou Company nv zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties:

 • Je hebt een lopende zaak bij de klantenservice
 • Je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
 • Je hebt een openstaande schuld bij Filou Company nv, ongeacht de betalingsmethode
 • Als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen 5 jaar of ervan verdacht wordt
 • Je schuld werd in de afgelopen drie jaar aan een derde verkocht of één jaar voor overleden klanten
 • Je kredietaanvraag is in de laatste 3 maanden afgewezen
 • Als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels

*het recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om te vragen dat Filou Company nv de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

 • Als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van Filou Company nv, beperkt Filou Company nv alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
 • Als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Filou Company nv elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
 • Als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
 • Als Filou Company nv de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

*het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer Filou Company nv je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

*het recht van bezwaar en het recht van bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van Filou Company nv. Filou Company nv zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je aanbelangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing. Je kunt je afmelden van direct marketing door de instructies te volgen in elke marketingmail of door de instellingen in jouw online account te bewerken of aan te geven in de flagstore.

*het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft

Iedere persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensberschermingauthoriteit.

Bovenstaande rechten zullen conform de GDPR-regelgeving worden gerespecteerd in te willigen binnen de 30 dagen na aanvraag.

11. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over de persoonsgegevens en het beleid van Filou Company nv aangaande privacy na het lezen van deze privacyverklaring, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens wiens taak bestaat uit het waarborgen van het respect voor jouw rechten. Alle vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming dienen per e-mail of post te worden overgemaakt aan de DPO en zijn pas geldig na ontvangstbevestiging vanwege de DPO.

Contact:
info@filoufriends.com

Baliestraat 5
8510 Marke
België

De DPO verzorgt de opleiding en communicatie aangaande de privacywetgeving en controleert diens naleving binnen de onderneming.

De DPO is eveneens het aanspreekpunt voor derden buiten de onderneming in geval van vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming.

12. Data-lek procedure

Een procedure “wat te doen in geval van vaststelling bij data-lek” is aanwezig in de onderneming en onze medewerkers werden hiervan op de hoogte gebracht. Zij zijn door het GDPR-addendum in hun arbeidscontract gebonden een stipte en correcte aangifte te doen conform de data-lek procedure.
De beveiliging van alle datadragers en transportkanalen binnen de onderneming wordt regelmatig en op professionele wijze beoordeeld door een gespecialiseerd bedrijf.

13. Gegevensbeschermingsauthoriteit

Voor alle vraag naar aanvullende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsauthoriteit

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

14. Revisie

De huidige privacyverklaring kan ten allen tijde gewijzigd worden. Het is aangewezen om de meest recente en enige up-to-date revisie van de privacyverklaring te consulteren en wij informeren u via de website of via andere gebruikelijke kanalen van iedere wijziging die doorgevoerd wordt.

Datum laatste revisie: 10 november 2021.